jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม

รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม

รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม เชื่อเลยว่า ทั้ง 3 เหตุการ์ณนี้ ต้องมีหลายคนเคยพบเจอมาอย่างแน่นอน อย่างในช่วงนี้ที่มีฝนตกบ่อยๆ มีพายุเข้าเกือบทุกวัน บางพื้นจึงเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน น้ำระบายไม่ทัน และทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหนึ่งในความเสียหายจากน้ำท่วมที่มักเป็นปัญหาใหญ่มากๆ ก็คือ รถยนต์ หรือจะเป็น จอดรถทิ้งไว้ รถหาย ก็เคยมีมาแล้ว หรือจะเป็น ไฟไหม้รถ โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุ เหตุการ์ณนี้ก็มีออกข่าวให้เห็นบ่อยมากขึ้นอีกด้วย และแน่นอนเลยเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น คำถามที่เรามักต้องการคำตอบมากๆก็คงเป็นคำว่า ประกันจะคุ้มครองไหม วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยว่า เงื่อนไขการรับประกันมีอะไรบ้าง และภัยพิบัติธรรมชาติแบบไหนบ้างที่ประกันเค้าคุ้มครอง !!!


รถหาย ประกันคุ้มครองไหม

ข้อตกลงคุ้มครอง : รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไปอันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง

การชดใช้กรณีรถยนต์สูญหาย : อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี ในขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องโอนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่บริษัท ในสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

  • ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ

1.ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย ไม่ถึงกับเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทต้องจัดซ่อมให้โดย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
2.สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน

กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือ สญูหายบางส่วน บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือ เปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือ จะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหาย หรือ สูญหายนั้นก็ได้ ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม


ไฟไหม้ ประกันคุ้มครองไหม ?

ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น อย่างกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อย่างเช่น ไฟป่า ซึ่งรถยนต์ของเราได้รับความเสียหายไปด้วย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยากมาก ซึ่งหากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2 + จะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรณีที่ไฟไหม้รถอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีสาเหตุไฟไหม้รถจากกรณีใดก็ตาม
แต่หากรถยนต์ติดแก๊ส LPG , NGV จำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกันภัย ณ ตอนที่ทำประกันรถยนต์และส่งเอกสารยืนยันให้กับบริษัทประกันภัยด้วย รวมถึงต้องแจ้งกรมขนส่งเรื่องการติดตั้งตัวถังที่ได้มาตรฐาน โดยจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายของรถที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ 2 กรณี ได้แก่

  • รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือ เสียหายหนัก ในกรณีที่ไฟไหม้รถแล้วได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายหนัก จนไม่สามารถซ่อมกลับมาให้คงสภาพเดิมได้ หรือ ตัวรถได้รับความเสียหายเกิน 70% ของมูลค่ารถยนต์ ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้เต็มจำนวนของทุนประกันที่ตกลงเอาไว้ในกรมธรรม์
    • โดยรถยนต์ที่ทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้จะได้รับการชดเชยไม่เกิน 80% ของราคารถยนต์ (ราคากลาง) หากเป็นรถยนต์ใหม่ ซึ่งในปีต่อๆ ไปทุนประกันจะลดลงตามค่าเสื่อมราคาปีละ 10%
    • ประกันชั้น 2 และ 2+ ทุนประกันจะอยู่ที่ 100,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน)
  • รถยนต์เสียหายบางส่วน หากเกิดเหตุไฟไหม้รถ และตัวรถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วนที่ไม่ถึงกับเสียหายโดยสิ้นเชิง ทางบริษัทประกันอาจเลือกที่จะซ่อมรถให้กลับมามีสภาพคงเดิม ( รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ด้วย ) หรือ เลือกที่จะชดใช้เป็นเงินแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของบริษัทประกันภัยรถยนต์และผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ


น้ำท่วม (ภัยธรรมชาติ) ประกันคุ้มครองไหม

ประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วมรถ จะดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ บางบริษัทประกัน
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ บางบริษัทประกัน

*** รถที่เสียหายจากน้ำท่วมรถ สามารถเคลมประกันรถแบบไหนได้บ้าง..?
การเคลมประกันรถในกรณีน้ำท่วมรถ ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ โดยทางบริษัทประกันภัย จะพิจารณาจากลักษณะของการถูกน้ำเข้า ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเองได้จากกรมธรรม์ที่คุณทำ ว่าได้รับความคุ้มครองแค่ไหน? ในกรณีไหนบ้าง? รถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมรถมีหลายรูปแบบ ซึ่งประกันรถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองที่ต่างกันออกไป โดยแบ่งตามกรณีที่รถเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมรถ ดังนี้

  • น้ำท่วมรถจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในกรณีนี้เกิดจากการจอดรถเอาไว้ แล้วเกิดน้ำหลากและเคลื่อนย้ายรถหนีไม่ทัน จนน้ำท่วมรถได้รับความเสียหายบางส่วน กรณีนี้ประกันรถยนต์จะรับเคลมประกันรถให้ แต่ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมรถจนเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และบริษัทประกันภัย ประเมินแล้วว่าไม่คุ้มที่จะซ่อม จะทำการจ่ายเป็นเงินชดเชย 70-80 % ของทุนประกันแทน
  • ขับรถลุยน้ำท่วม กรณีขับรถลุยน้ำท่วมขัง หรือ ขับรถไปในเส้นทางที่ภาครัฐมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วว่า ถนนเส้นนั้นมีความเสี่ยงภัยน้ำท่วม แต่ยังขับเข้าไปจนเกิดความเสียหายกับตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่อง ระบบไฟเสียหาย หรือ เครื่องยนต์ดับ ในกรณีแบบนี้ทางบริษัทประกันภัย จะไม่รับเคลมประกันรถ!!!
  • รถติดขณะฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม หากขับรถออกไปข้างนอกแล้วรถติดในขณะที่มีฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมในระดับที่ส่งผลทำให้ตัวรถได้รับความเสียหาย ในกรณีนี้ประกันรถยนต์จะรับเคลมประกันรถให้


รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันคุ้มครองไหม เชื่อว่าหลายๆท่านคงประสบพบเจอกันมาบ้างในเหตุการ์ณจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ ซึ่งจริงๆแล้วในทุกๆกรณีที่ได้บอกไปข้างต้น โอกาสที่จะเกิดไม่ใช้ว่าไม่มี แต่ถ้าถามว่ามีไหม ก็ต้องบอกว่ามีนะ เราขอยกตัวอย่างกรณีน้ำท่วมใหญ่ในตอนปี 54 ตอนนั้นรถหลายร้อยคันประสบปัญหากันหนักมากจริงๆ หรือ แม้แต่ช่วงที่ฝนตกหนักๆ ก็มีให้เห็นกันมากมาย เพราะฉะนั้นหากทุกท่านคิดจะซื้อประกัน เราเพียงขอให้ท่านศึกษา สอบถาม เกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันให้ดีก่อน เพราะป้องกันความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวทุกท่านเองด้วยนะคะ หรือ ท่านใดที่กังวลใจในหลายๆเรื่องของการรับประกันภัย ไม่แน่ใจว่ามีข้อบังคับอะไรบ้าง? เราขอแนะนำ ให้ทุกท่านอ่านในเรื่องของ เงื่อนไขการรับประกันภัย (หมวดทั่วไป) และต่อด้วย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือสามารถหาอ่านได้จากเล่มคู่มือที่ทางบริษัทประกันภัยส่งควบคู่ไปพร้อมหน้าตารางกรมธรรม์ที่ท่านเลือกซื้อก็ได้เหมือนกันนะคะ ทำความเข้าใจกันเยอะๆ เมื่อเกิดปัญหาจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันน้าาาาาา


ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top