fbpx

jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ลูกค้าเอเชียประกันภัย

ลูกค้าเอเชียประกันภัย

ลูกค้าเอเชียประกันภัย สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยกับบริษัทเอเชียประกันภัย1950 (จำกัดมหาชน)

จากกรณี เอเชียประกันภัยถูกถอนใบอนุญาต (ปิดตัว) ส่งผลให้ลูกค้าเอเชียประกันภัย(จำกัดมหาชน)ทั้งหมด ไม่สามารถติดต่อ แจ้งอุบัติเหตุ,แจ้งเคลม,เบิกสินไหม กับบริษัทโดยตรงได้อีก

ทำให้ กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาดูแลและควบคุมแทน
เนื่องจาก บริษัทเอเชียประกันภัย1950 (จำกัดมหาชน) ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินในการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าที่ทำประกัน Covid19 เป็นจำนวนมากลูกค้าเอเชียประกันภัย ที่ได้ทำประกันภัยไว้โดยมีผลการคุ้มครองอยู่ขณะนี้

  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างนี้ ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองอยู่ จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000บาท)
    !! และจะต้องสำรองจ่ายค่าความเสียหายนั้นๆก่อน จึงทำเรื่องขอเบิกคืนกับทาง กองทุนประกันวินาศภัย ที่สำคัญโปรดเก็บและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้ อาทิเช่น ใบแจ้งความ , ใบเสร็จการชำระเงิน ใบแสดงความเสียหาย หรือ ค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ จากการที่กองทุนประกันวินาศภัย เข้ามาควบคุมและจัดการบัญชีของบริษัทเอเชียนั้น จะเป็นผู้ดำเนินการทางด้านการเงินแทนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลมในทุกๆการรับประกันกับบริษัท และการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ที่บริษัทเอเชียประกันภัยคงค้างอยู่ด้วย โดยการดำเนินการดังกล่าว จะมีทางด้าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) เข้ามาดูแลร่วม


ซึ่ง ในกรณีนี้ ผู้ที่ทำประกันภัยกับทางบริษัทเอเชียประประกันภัยไว้ สามารถเลือกความประสงค์ได้ 2 กรณี

1. เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบริษัทประกันภัย สามารถทำได้ทันที โดยให้บริษัทประกันภัยใหม่ที่จะประกันนั้น หักจ่ายในยอดตั้งต้นกับบริษัทเดิม(เอเชีย)ได้

ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์เดิมที่ทำไว้ มีผลคุ้มครอง มิถุนายน2564 ค่าเบี้ย 12,000 บาท จะสิ้นสุดความคุ้มครอง มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยส่วนที่ยังเหลืออยู่ ^นับจาก ธันวาคม^ 6เดือน =เหลือรับ6,000บาท และกำลังจะทำประกันภัยกับบริษัทใหม่ในราคาเบี้ย 12,000 เท่ากัน ในส่วนนี้ จะทำให้เราชำระค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ที่จะทำที่ 6,000 บาท (การคุ้มครอง จะมีผลคุ้มครองใหม่ทันที) และกรมธรรม์เก่าของบริษัทเอเชียถือเป็นอันสิ้นสุด (การหักเบี้ยใหม่ในการชำระ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรอเงินคืนหรือรอจ่ายจากกองทุนประกันวินาศภัยไปหักกับเบี้ยใหม่ เพราะบริษัทประกันภัยใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการให้เอง และบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรับช่วงต่อได้จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ 19 บริษัท ดังนี้


2. ขอคืนค่าเบี้ยประกันภัย ที่ยังเหลือความคุ้มครองอยู่ การคิดเงินของกรมธรรม์นั้น จะถูกคิดคำนวณ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันหมดประกันภัยตามกรมธรรม์นั้นๆ

ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์เดิมที่ทำไว้ มีผลคุ้มครอง มิถุนายน2564 ค่าเบี้ย 12,000 บาท จะสิ้นสุดความคุ้มครอง มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยส่วนที่ยังเหลืออยู่ ^นับจาก ธันวาคม^ 6เดือน =เหลือรับ6,000บาท เป็นต้น

กรณีการคืนเงินตามอัตราส่วนที่เหลือ จะคิดเป็นจำนวนวันดังนี้

% ที่จะได้คืน คือ% จากส่วนที่มีการคุ้มครองไปแล้ว เช่น ประกันจะหมด 15 มกราคม 2565 คิดวันคุ้มครองจากส่วนที่เหลือ 15 ธันวาคม 2564 = เหลือวันคุ้มครองอีก 30 วัน
ในส่วนนี้ ให้ลบกับจำนวนวันตั้งต้นที่ 366 จะได้เท่ากับ 336 อยู่ในช่วง 330-339 = เหลือ 4 % จากเบี้ยที่เหลือ ที่จะได้รับนั่นเอง
ทั้งสองกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อดำเนินการตามความประสงค์ได้ทั้ง

กองทุนประกันวินาศภัย ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์02 791 1444สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) ที่อยู่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์02 515 3999 สายด่วน 1186

สาขาและจังหวัดอื่นๆ ของ คปภ.สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.oic.or.th/th/region/geo

ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://onlineservice11.oic.or.th/oicform/ * โปรดดำเนินการก่อน 30 ตุลาคม 2564 สำหรับช่องทางออนไลน์ * ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1.ระบุเลขบัตรประชาชน

หากข้อมูลเลขบัตรประชาชนถูกต้อง จะพบกรมธรรม์ที่มีผลคุ้มครองอยู่ตามหน้าระบบ

2.เลือกความประสงค์

เลือกรับเงินคืนส่วนที่เหลือโดยนำยอดที่จะคืนไปหักกับที่จะทำใหม่ หรือเลือกขอรับเบี้ยประกันภัยคืนโดยคิดตามส่วนที่ยังเหลืออยู่

3.ระบุข้อมูลการติดต่อกลับ

ระบุข้อมูลของการติดต่อกลับ โดยจะเป็นข้อมูลของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกัน


เท่านี้ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยข้อมูลที่ระบุ ทางกองทุนประกันวินาศภัยและคปภ. จะรวบรวมดำเนินการตามผลประโยชน์ของลูกค้าแต่ละรายให้แล้วเสร็จ

ส่วนช่องทางการยื่นเอกสารที่ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์เจ้าหน้าที่หรือผู้เอาประกันภัย,ผู้รับผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการเองเท่านั้น หากเป็นผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชน(เจ้าของหลัก)ไปด้วย

ลูกค้าเอเชียประกันภัย โปรดดำเนินการตามวิธีที่สะดวกให้เสร็จภายใน 15 ธันวาคม 2564 นี้ หากเพิกเฉย เลยกำหนดวันดังกล่าว แม้ตามสัญญาประกันภัยของเอเชียประกันภัยนั้นจะยังไม่สิ้นสุด จะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือชดใช้ค่าความเสียหายใดๆตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

Scroll to Top